דילוג לתוכן

אצילת סמכויות

א. העסקת עובדים באופן זמני

“יעדי המדיניות: שימוש בסט כלים[10] תפעוליים שנועדו לצמצם את תופעת ההעסקות בדרך של מילוי מקום ללא מכרז למשרות פנויות זמנית ופנויות לחלוטין” (הנחיית נציב מס’ 1.9).

3.1 אופן איוש משרות באופן זמני

בחנו את אופן איוש המשרות בשני היבטים: היקף העובדים הנקלטים ואופן איוש המשרות הפוטנציאליות.
בהתפלגות הבאה ניתן לראות כי העובדים הנקלטים להעסקה במילוי מקום מהווים כ-23 אחוז מכלל הנקלטים בתקופת הדוח (בתקופה שבין 1.4.2016 לבין 30.9.2017).

תרשים מס’ 2:
התפלגות העובדים הנקלטים בשירות המדינה

 

 

 

 

בתקופת הדוח התפנו כ-6,600 משרות הפנויות זמנית וכ-7,600 משרות הפנויות לחלוטין[11]. כמו כן, נמצאו כ-2,971 עובדים במילוי מקום וכ-1,167 משרות המאוישות על ידי עובדים “במינוי בפועל”.
בחנו את התפלגות דרכי האיוש של המשרות הפוטנציאליות (משרות שהתפנו במהלך התקופה, לא כולל משרות חדשות), בחלוקה למשרות פנויות זמנית ומשרות פנויות לחלוטין.

 

תרשים מס’ 3:
התפלגות המשרות הפנויות הפוטנציאליות

 

 

 

תרשים מס’ 4:
התפלגות דרכי איוש המשרות הפנויות הפוטנציאליות

ככלל, ניתן לראות כי האיוש של משרות פנויות זמנית ושל משרות פנויות לחלוטין על ידי עובדים במילוי מקום ועובדים במינוי בפועל מהווה אחוז נמוך ביחס לכלל המשרות הפוטנציאליות (כ-40 אחוז לעומת כ-20 אחוז בהתאמה).

מהנתונים עולה כי יש יותר עובדים ממלאי מקום במשרות הפנויות זמנית מאשר במשרות פנויות לחלוטין.

תרשים מס’ 5:
פילוח המשרות הפנויות הפוטנציאליות במשרדי הממשלה ובמערכת הבריאות

ניתן לראות התנהלות דומה של מערכת הבריאות ומערכת משרדי הממשלה באיוש המשרות הפנויות לחלוטין ובהיקף השימוש בכלי האיוש הזמניים. נמצא שוני באופן איוש המשרות הפנויות זמנית, אשר רווח יותר במשרדי הממשלה[12].

 

[10] סט כלים –  איוש באמצעות מילוי מקום, מינוי בפועל והטלת תפקיד

[11] לדרך האיתור של כלל המשרות הפוטנציאליות – הפנויות זמנית והפנויות לחלוטין, ראו נספח ד'

[12] יש לציין שנמצאה אוכלוסייה במערכת הבריאות של כ-2,200 עובדים שלא זוהתה באופן מהימן על פי הפרמטרים שנבחרו. נמצא כי לכ-50 אחוז מהם יש עיסוק בפועל המעיד על העסקה זמנית שאינה בהכרח מילוי מקום. על כן, קבוצה זו הוסרה מהאוכלוסייה הנסקרת בדוח זה

סימנייה