דילוג לתוכן

אצילת סמכויות

פתח דבר

אגף הבקרה לניהול ההון האנושי בשירות המדינה הינו גורם המטה המוביל תהליכי בקרה, מדידה והערכת ביצועים של נציבות שירות המדינה, בנושאים שנציבות שירות המדינה מופקדת עליהם מכוח חוקים, תקנות, החלטות ממשלה, הסכמי שכר, תקשי"ר, נהלים והנחיות ובכלל תחומי ניהול ההון האנושי אשר הסמכויות בעניינם מואצלות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.
הדו"ח הנוכחי ביקש לבחון את יישום המדיניות ואת העמידה במטרות וביעדים שהוגדרו עם היציאה למהלך אצילת הסמכויות בנושא העסקת עובדים במילוי מקום. תהליך הבדיקה התבסס על “מדד להעסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום" שפותח על ידי מערך הבקרה, תוך השוואת חלקית של נתונים לתקופה טרם האצלת הסמכויות למשרדים, בדגש על שני מיקודים: 

  • מיפוי סוגי העסקות באופן זמני - שיעור העובדים שהועסקו במילוי מקום, מינוי בפועל ועובדים שקיבלו מענק בגין הטלת תפקיד.
  • שוויון הזדמנויות בהליכים מכרזיים – שיעור המכרזים שפורסמו עם הערה שבמשרה הועסק עובד ושיעור ממלאי המקום שזכו במכרזים.

עיקרי הדוח הוצגו למ"מ נציב שירות המדינה מר אהוד פראוור בדיון בפורום הנהלה אשר אימץ את עיקריו ואישר לפעול בהתאם להמלצות אגף הבקרה. ככלל, עיקרי ממצאי הדוח משקפים יישום אחראי של תהליך האצילה בקליטת עובדים במילוי מקום, בעיקר סביב המרכיבים של תקינות התהליך ועמידה במדיניות ובנהלים שנקבעו על ידי הנציבות. יחד עם זאת, אפשר לזהות כמה נושאים המחייבים המשך שיפור מתמיד, מעקב ובקרה, ברמת המשרד והנציבות גם יחד, כגון:

  • בדיקה עיתית של שיעור העובדים המועסקים במילוי מקום ובמכרזים המתפרסים עם הערה – בחינת המגמות.
  • שינוי במדיניות פרסום הערה במכרזים כך שתשקף העסקה של ממלא מקום בלבד.
  • הגברת המודעות למדיניות מתן מענק חד פעמי בגין הטלת תפקיד, הגמשת הכלי והרחבתו לכלל משרדי הממשלה.
  • התאמת מערכות המידע כך שיתמכו בתהליך העסקת עובדים במילוי מקום.

אני רואה ערך רב בשקיפות, בחדשנות, בשיטתיות ובמתודולוגיה המוכיחה את עצמה באופן המאפשר בחינה עיתית ומהימנה של נתוני הביצוע של המשרדים והמהווה פלטפורמה מקצועית לקבלת החלטות נבונות למקבלי ההחלטות והרחבה שקולה ואחראית של אצילת הסמכויות למשרדים נוספים.

ברצוני להודות לממונים ולרפרנטים במשרדי הממשלה ובמערכת הבריאות, ונציגי המשרדים על שיתוף הפעולה עם צוות הבקרה, ולצוות אגף הבקרה לניהול ההון האנושי בנציבות שירות המדינה.

בברכה,
מוטי אהרוני
סגן נציב שירות המדינה

סימנייה