דילוג לתוכן

אצילת סמכויות

5. סיכום ההמלצות והאחריות לביצוע

תחום הבדיקה

תת תחום בדיקה

המלצה

אחריות
להובלה

שותפים

העסקת עובדים
באופן זמני

 

היקף העסקה במילוי מקום

 

בחינה עיתית של אופן יישום המדיניות לצורך שיקוף העמידה ביעדים

 

 • ממונים ורפרנטים ברמה הרבעונית
 • אגף בקרה ברמה המערכתית, במועד שייקבע בתוכנית העבודה

 

מנגנון הטלת תפקיד

 

הגברת המודעות לכלי  ועידוד השימוש בו

 

 

ממונים על משרדי הממשלה, יחידות הסמך ומערכת הבריאות ורפרנטים

 

 

בחינת ההתאמות הנדרשות והגמשת התנאים להטלת תפקיד

 

אגף בכיר אסטרטגיה

 

 • ממונים
 • לשכה משפטית
 • והממונה על השכר
 • אגף בכיר לבקרת ניהול ההון האנושי

שוויון הזדמנויות
בהליכים מכרזיים

 

 

המשך מעקב אחר המגמות של היקף המכרזים שמפורסמים עם הערה בגין מילוי מקום והיקף  העובדים המועסקים במילוי מקום וזכו במכרזים

 

 • אגף בכיר בחינות ומכרזים ברמה השוטפת
 • אגף בקרה ברמה המערכתית, במועד שייקבע

 

 

בחינה או חידוד ההנחיות באשר לפרסום מכרז פומבי טרם קליטת עובד במילוי מקום במקצועות במצוקה

 

ממונה על מערכת הבריאות

 

 

בחינת המדיניות בנושא ההערה המופיעה באופן אוטומטי במשרות שבהן מועסק עובד בעת פרסום המכרז וקידודן כדי שניתן יהיה לשלוף מידע עליהן

 

אגף בחינות ומכרזים

 

 

גמישות ניהולית 

 

בקשות חריגות

 

יש לחדד את הנהלים באשר להגשה של בקשות חריגות מהמשרדים וניהול הטיפול באותן בקשות במערכת המידע

 

ממונים ורפרנטים

 

אגף הבקרה

מערכות מידע  

התאמת מערכות המידע לתהליכי העבודה 

 

כתיבת מסמך דרישות הכולל:

 • זיהוי כלל אוכלוסיית ממלאי המקום
 • שליפה אוטומטית אחידה ומהימנה של אוכלוסיית ממלאי המקום והמשרות הפוטנציאליות למילוי מקום

 

אגף בכיר אסטרטגיה

 

 • אגף הבקרה
 • ממונים ורפרנטים
 • אגף מערכות מידע
 • משרדי הממשלה ובתי החולים

 

כתיבת חוקים לוגיים למערכת החוקה

 

חוקאי

 

 • אגף אסטרטגיה
 • אגף הבקרה
 • ממונים ורפרנטים

 

טיוב נתוני אוכלוסיית ממלאי המקום הקיימים במערכת

 

משרדי הממשלה

 

ממונים ורפרנטים

 

סימנייה