דילוג לתוכן

אצילת סמכויות

2.1 מדד העסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום

המדדים להעסקת עובדים במילוי מקום מייצגים את אופן איוש המשרות הפנויות (אלו שפנויות באופן זמני ואלו שפנויות לחלוטין), את צורות ההעסקה הזמנית, את שוויון הזדמנויות בהליכים מכרזיים וכן את הגמישות הניהולית שניתנה למשרדים בעקבות אצילת הסמכויות.

תרשים מס' 1: מבנה המדד

המדד הכולל למילוי מקום מורכב משלושה מדדי משנה:

א. העסקת עובדים באופן זמני

 1. העסקת עובדים במילוי מקום – שיעור העובדים המועסקים במילוי מקום העובדים הנקלטים מסך המשרות הפנויות זמנית והפנויות לחלוטין.
 2. הטלות תפקיד – שיעור העובדים שהוטלה עליהם מטלה נוספת וניתן להם מענק חד-פעמי בגין משרה פנויה, מסך המשרות הפנויות זמנית והפנויות לחלוטין.
 3. מינוי בפועל – שיעור העובדים המועסקים במינוי בפועל מסך המשרות הפנויות זמנית והפנויות לחלוטין.

ב. שוויון הזדמנויות בהליכים מכרזיים

 1. מכרזים פומביים עם הערה – היקף המכרזים הפומביים שפורסמו עם הערה, המתייחסת לעובד שהועסק במשרה המדוברת בדרך של מילוי מקום בעת פרסום המכרז.
 2. מנגנון מכרז פומבי להעסקה במילוי מקום – עובדים שנבחרו במנגנון של מכרז פומבי להעסקה במילוי מקום (מילוי מקום הצפוי להימשך יותר משלוש שנים).
  **בשל היעדר נתונים, מדד זה אינו נבחן בדוח המסכם.
 3. ממלאי מקום שזכו במכרז פומבי - ההיקף המכרזים הפומביים שבהם נבחר עובד שהועסק במילוי מקום טרם זכייתו במכרז.

ג. גמישות ניהולית

 1. בקשות חריגות – שיעור הבקשות החריגות שהועברו לנציבות שירות המדינה לאישור מילוי מקום שלא בהתאם לכללים.
 2. איכות התכנון – שיעור המשרות שאוישו בדרך של מילוי מקום שהיו צפויות להתפנות מראש מסך המשרות הצפויות להתפנות (כפי שהוצג בתוכניות העבודה).
  **מאחר שתוכניות העבודה בתקופה הנסקרת לא תמכו במדד זה, הנושא אינו נבחן בדוח המסכם.

2.2 מאפייני אוכלוסיית הדוח (אוכלוסיית מילוי המקום)

עובדים במילוי מקום בשירות המדינה מהווים כיום אוכלוסייה קשה לזיהוי במערכות המידע, בשל חוסר בהירות בקריטריונים להגדרת עובד "ממלא מקום" ובשל סימול וסימון לא תקינים של עובדים אלו. סוגיות של טיוב נתונים[8]ושל היעדר הגדרה מדויקת ומהימנה של העסקה במילוי מקום עלו ביתר שאת במהלך כתיבת דוח זה[9]. בסיס נתונים שאינו אחיד, מהימן ותקף והתבססות על מערכת של אינדיקציות שאינן ודאיות מקשים על ההגדרה והזיקוק של אוכלוסיית העובדים המועסקים במילוי מקום.
בסיס הנתונים הראשוני, המתייחס לתקופה של כשנה וחצי (30.9.2017-1.4.2016), כלל אוכלוסייה של כעשרת אלפים עובדים שלגביהם נמצאה אינדיקציה להעסקה במילוי מקום. לאחר פעולות מורכבות של עיבוד וטיוב הנתונים, נמצאו 2,971 עובדים המועסקים בדרך של מילוי מקום.
זיקוק האוכלוסייה התבסס על שני סוגי נתונים מתיק העובד שנמצאו אמינים באופן יחסי: סיכום קליטת עובד חדש והקצאה ארגונית. הסבר של האינדיקציות הקיימות במערכות המידע מפורט בפרק 3, סעיף ד'.


[8] לסוגיות באיסוף הנתונים ועיבוד המידע ראו נספח ג'

[9] לרשימת מקורות המידע ראו נספח ב'

סימנייה