דילוג לתוכן

אצילת סמכויות

1.1 מטרות ויעדים של המדיניות

המטרה המרכזית של אצילת הסמכויות להעסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום:
"יישום תפישה תורתית מגובשת, סדורה ואחידה להעסקה במילוי מקום, הכוללת מדיניות, הנחיות וכללים ברורים וישימים והאצלת הסמכויות למשרדים".

יעדי המדיניות

  • שימוש בסט כלים תפעוליים שנועדו לצמצם את תופעת ההעסקות בדרך של מילוי מקום ללא מכרז במשרות פנויות זמנית ובמשרות פנויות לחלוטין.
  • צמצום הפגיעה בשוויון בהליכי המכרזים כתוצאה מהעסקה במילוי מקום.
  • מתן גמישות ניהולית למשרדים בהעסקת ממלאי מקום במסגרת הכללים שנקבעו.

1.2 מטרת הדוח - בקרה על יישום המדיניות

מטרת הדוח היא בקרה בראייה השוואתית של משרדי הממשלה, יחידות הסמך ומערכת הבריאות, בהתייחס להיבטים הבאים ובהתאם לניתוח מדד מילוי מקום, כמפורט בפרק 2:

  • בקרת עומק על אופן מימוש המדיניות ויישום הנחיות נציב שירות המדינה בנושא העסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום, וכן בקרה על פיילוט המענק החד-פעמי לעובדים בגין הטלת תפקיד במשרדי נחשון גל ראשון, שני ושלישי.
  • על בסיס ממצאי הבקרה ומסקנותיה, יגובשו המלצות לשינויים ולהתאמות בהנחיות בנהלים ובתהליכים התומכים (מערכות מידע, תהליכי עבודה ודיווח ממוכן).
  • גיבוש המלצות נדרשות להמשך תהליך אצילת הסמכויות ולהרחבת פיילוט המענק החד-פעמי לעובדים בגין הטלת תפקיד.

סימנייה