דילוג לתוכן

אצילת סמכויות

נספח ב'

מקורות המידע

 

מס' סידורי

 

שם הדוח

 

מקור  הדוח

 

מפיק הדוח

 

תאריך הפקת הדוח

 

2.1.1

 

דוח אוכלוסיית עובדים במילוי מקום
 (בסיס נתונים ממערכת מרכב"ה-HR se16n)

 

מרכב"ה

 

אגף הבקרה + מרכב"ה

 

אוקטובר 2017

 

2.1.2

 

דוחות אד-הוק
1. משרות שהתפנו באופן זמני
2. משרות שהתפנו לחלוטין
3. עובדים במינוי בפועל

 

מרכב"ה

 

אגף הבקרה

 

אוקטובר 2017

 

2.1.3

 

טבלאות מדרג שירות המדינה

 

נציבות שירות המדינה

 

אגף תכנון אסטרטגי + ממונה על מערכת הבריאות

 

 

2.1.4

 

דוח הטלת תפקיד

 

מרכב"ה

 

אגף הבקרה

 

אוקטובר 2017

 

2.1.5

 

דוח מכרזים פומביים

 

מערכת הגיוס המקוונת

 

אגף בחינות ומכרזים

 

נובמבר 2017

 

2.1.6

 

דוח זוכים במכרזים

 

מערכת הגיוס המקוונת

 

אגף בחינות ומכרזים + מרכב"ה

 

נובמבר 2017

 

נספח ג'

סוגיות באיסוף הנתונים ובניתוחם

בעת ביצוע תהליך האיסוף והעיבוד של המידע לדוח זה עלו הסוגיות המתודולוגיות הבאות:

 1. בעיות במהימנות הנתונים במהלך שלב איסוף הנתונים לדוח, נתקלנו בקושי רב לאתר את כלל העובדים המועסקים במילוי מקום. כפי שמתואר בטבלה שלהלן, נמצאו שש אינדיקציות שונות היכולות להצביע על כך שהעובד מועסק במילוי מקום. לאחר בדיקות מדגמיות והצלבת נתונים, נמצאו שתי אינדיקציות היכולות להצביע על העסקות אותנטיות של מילוי מקום. יתר האינדיקציות לא נמצאו אמינות ואינן יכולות להצביע לבדן על כך שהעובד מועסק במילוי מקום (אלא רק לחזק את ההשערה). ועדיין, גם שתי האינדיקציות שנבחרו לצורך זיהוי אוכלוסיית העובדים המועסקים במילוי מקום אינן משקפות באופן מלא את כלל העובדים המועסקים במילוי מקום בשירות המדינה. זאת משום שבמקרים מסוימים, משתמשי המערכת אינם מחויבים (באמצעות שדות חובה, למשל) או מוכוונים על ידי המערכת להזין את המידע המדויק שנוגע לשתי האינדיקציות הנ"ל.
 2. מאפייני האוכלוסייה שזוהתה כאוכלוסיית ממלאי מקום לאחר בחינת המידע שהתקבל מכל אינדיקציה, ולצורך הצגת מצג המשקף בצורה מהימנה ככל האפשר את אוכלוסיית העובדים במילוי מקום, הוחלט על אימוץ שתי אינדיקציות – "איוש זמני למשרה" בהקצאה ארגונית ו"אופן כניסה לשירות – מילוי מקום" בטופס סיכום קליטה, כאינדיקציות המספקות את המידע המהימן ביותר למילוי מקום. לגבי האינדיקציה של "איוש זמני למשרה" בהקצאה ארגונית, הוחרגו עובדים שזכו במכרז לאותה משרה. יתר האינדיקציות אינן מצביעות בפני עצמן על הימצאותו של עובד במילוי מקום.
 3. אופן הוצאת הנתונים הנתונים הופקו ישירות מבסיס הנתונים (טרנ'SE16N , ראו נספח ב').
 4. בעיות מערכתיות הדוחות המובנים במערכת (כולל דוחות אד-הוק) לא נתנו מענה מספק לצורכי הדוח. התגלה קושי להפיק נתונים על המשרות לאורך התקופה )באד-הוק, למשל, יש אפשרות להוציא רק נתונים שנכונים ליום הוצאת הדוח על משרות(.

קיים חוסר במערכת דוחות גנרית, המאפשרת גמישות בהוצאת הנתונים בכלל ובהוצאת הנתונים הרלוונטיים לאורך תקופה בפרט. כמו כן, קיימת בעיה של שדות שאינם חשופים לדוחות המובנים (לדוגמה, הסימונים בטופס סיכום קליטה ואופן כניסה לשירות).

שש האינדיקציות למילוי מקום

בטבלה שלהלן מפורטות שש האינדיקציות שנבחרו בדוח כמצביעות על מילוי מקום.
יובהר כי קיימת חפיפה בכמות העובדים בין האינדיקציות השונות.

אינדיקציה

גודל האוכלוסייה

חוזקות/חולשות 

אינדיקציה שנבחרה בדוח

אינדיקציית "איוש זמני למשרה" בהקצאה ארגונית – עובדים שקיימת להם אינדיקציה לאיוש זמני (מילוי מקום עד שנה/מילוי מקום עד שלוש שנים/מילוי מקום יותר משלוש שנים/מילוי מקום במשרה פנויה לחלוטין) בסוג המידע "הקצאה ארגונית" במערכת.

1621

האינדיקציה נמשכת אוטומטית כשמסמנים מסלול משרה לאיוש.

האינדיקציה נשאבת מרשומה קודמת של הקצאה ארגונית, כך שאם עובד היה במילוי מקום, עזב וחזר כעובד קבוע האינדיקציה תישאר. כדי להסיר עובדים כאלו הנתונים הוצלבו עם נתוני המכרזים והוסרו עובדים שזכו במכרז על המשרה.

R

טופס סיכום קליטת עובד חדש – עובדים שאותם סימנו ידנית כעובדים שנכנסו לשירות המדינה במילוי מקום. הסימון נמצא בטופס סיכום קליטת עובד, שמופיע כחלק ממסכי הקליטה במערכת.

2065

מסך סיכום קליטה אינו מסך חובה בכל מקרי הקליטה. לדוגמה – במעבר בין-משרדי או שינוי שיבוץ.

אמינות המידע בשדה זה תלויה במידה רבה באנשי משאבי האנוש במשרד וברמת בקיאותם בכללים.

R

תת-קבוצת עובד "חוזה מילוי מקום" (סמל 31) – עובדים עם תת-קבוצת עובד "חוזה מילוי מקום" בסוג המידע "הקצאה ארגונית" במערכת.

6535

בטבלת התשתית של תת-קבוצת עובד קיימים ערכים מתנגשים שעשויים להביא לדיווח לקוי. לדוגמה, עובד במילוי מקום המועסק בחוזה שכר כולל – קיימות שתי אפשרויות לדיווח:
1 . חוזה מילוי מקום (סמל 31)
2. חוזה מיוחד – שכר כולל (סמל 14)

קיים נוהג שדיווח תת-קבוצת עובד "חוזה מילוי מקום" מדווח כאשר העובד משובץ במשרה בשיא כ"א לעומת עובד במילוי מקום המשובץ במשרה בעב"צ שידווח לו תת-קבוצת עובד "משימה חולפת".

לא קיימות בדיקות לוגיות המציפות אנומליות בדיווח. לדוגמה, נמצאו עובדים בתת-קבוצה "חוזה מילוי מקום" הנמצאים בתקופת ניסיון.

סיבת פעולה 62/63 (איוש זמני) –עובדים שבסיבת הפעולה של הקליטה/שינוי שיבוץ שלהם מופיעות המילים "איוש זמני".
 

1842

אם הכניסה הראשונית של העובד הייתה במילוי מקום עם "איוש זמנית" ואותו עובד המשיך ברצף למשרה קבועה, סיבת הפעולה תישאר "איוש זמני" אלא אם המשרד ישנה זאת באופן יזום.

אמינות המידע בשדה זה תלויה במידה רבה באנשי משאבי האנוש במשרד וברמת בקיאותם בכללים.

מסלול משרה לאיוש זמני – עובדים שנקלטו במשרה המסומנת כמיועדת לאיוש זמני.
 

2453

האינדיקציה מסמנת את המשרה ולא את העובד, כך שהמשרד לא משנה את מסלול האיוש למשרה. יהיו מקרים שבהם ייקלט עובד באופן קבוע למילוי מקום היות שהאינדיקציה נשארה. לדוגמה, אם עובדת חוזרת מחל"ד, שבמהלכה סומנה המשרה למילוי מקום, ולא שינו את אופן איוש המשרה, העובדת תסומן במילוי מקום.

הוחרגו מספר אוכלוסיות מחובת מילוי המסך.

ניתן לשנות ידנית את הנתון.

עובד המשובץ במשרה המשוריינת לעובד אחר– עובדים שהיו משובצים למשרה ששמורה לעובד קבוע.

5724

לא מדובר בהכרח במילוי מקום מבחוץ, אלא ייתכן שהעובד נמצא במינוי בפועל או שהעובד שלו שמורה המשרה נמצא בתקופת ניסיון והעובד המשובץ במשרה נבחר במכרז עם הערה.

 

שליפת עובדים במילוי מקום
במרכב"ה קיימים דוחות מספר שאמורים היו לסייע בשליפת הנתונים ופותחו על פי דרישות נציבות שירות המדינה. בשימוש בדוחות לצורכי הדוח, הוצפו בעיות באמינות הנתונים שהוזנו ובחוזק האינדיקציות שעליהן מתבססים הדוחות.

 1. דוח "מילוי מקום – משרות". דוח זה מציג את כל העובדים ששובצו במשרות אשר יועדו לשיבוץ זמני במסך "מסלול משרה לאיוש". בדוח זה התגלו עובדים שזוהו על ידי המערכת כממלאי מקום, בגין דיווח או שימוש לא תקין ב"מסלול משרה לאיוש" (האינדיקציה "מסלול משרה לאיוש זמני"). למשל, בדוח התקבלו משרות אשר הוגדרו כמשרות לאיוש זמני עקב יציאה של העובדת הקבועה לחל"ת, ובסופו של דבר לא שובץ עובד במילוי מקום במשרות הנ"ל. בעת חזרת העובדת הקבועה הייעוד של המשרה לאיוש זמני נשאר, ובדוח שהופק נמצאה העובדת הקבועה שחזרה מחל"ד.
 2. ממלאי מקום שהשתלבו בשירות המדינה באופן קבוע. דוח זה מציג עובדים שהייתה להם אינדיקציה של מילוי מקום, שלאחר מכן הוסרה. גם בדוח זה, התגלו עובדים שזוהו על ידי המערכת כממלאי מקום, דיווח לקוי בסימון המשרה ב"מסלול משרה לאיוש" (האינדיקציה "מסלול משרה לאיוש זמני").

הפקת הנתונים
תאריך הפקת הנתונים ממרכב"ה: 15.10.2017 .
תאריכי תוקף הנתונים: הוצאו נתוני העובדים שהיו תקפים בתקופת הדוח(01.04.2016-30.09.2017)  עבור עובדים שתאריך השיבוץ שלהם במשרה היה בתקופת הדוח.

אוכלוסיות שהוחרגו מהדוח

 • סינון משרות שקבוצת העובד שלהם היא לא עובדי מדינה (1).
 • סינון משרות שמופיע להן סוג המידע "בכירים".
 • סינון משרות שתת-קבוצת עובד שלהם היא אחת מ:
 • 10 ע"פ שעות – סטודנט
 • 11 סטז'ר
 •  28מתנדב (מדינה(
 •  42מתמחים וסטז' בבריאות
 •  13חוזה בכירים
 • 41 מילג'/מת.פסיכ'/ת.חוץ
 •  12קרן קליטה
 • סינון משרות שהדרוג שלהן הוא אחד מ:
 •  81משפטנים מתמח'
 • 52 שוליות
 • 71 סטודנטים לפי שע'
 • סינון משרות שבשמן מופיעה אחת מהמילים הבאות:
 • חניך
 • סוקר
 • מאבטח
 • בקר גבול

סימנייה