דילוג לתוכן

אצילת סמכויות

חזרה

רקע

בדוח הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, שאושר בהחלטת ממשלה מס' 481 מיום 30.6.2013, נקבע כי למשרדי הממשלה, ליחידות הסמך ולמערכת הבריאות יואצלו סמכויות להעסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום[1] ולהפעלת מנגנונים לצמצום העסקת ממלאי מקום מן החוץ ללא מכרז, בדגש על הטלת תפקיד באופן זמני על עובדים אחרים במשרד.
בעקבות דוח זה בוצעה עבודת מטה ופורסם מסמך מדיניות בנושא שבא לבחון את אופן יישומן של המלצות ועדת הרפורמה בנושא אצילת סמכויות להעסקה באופן זמני לשם מילוי מקום.
בהתבסס על דוח הרפורמה ועל מסמך המדיניות בנושא[2], פורסמה הנחיית נציב[3]מס' 1.9 (מהדורה 1 מיום 28.2.2016 ומהדורה 2 מיום 18.6.2016) בנושא "אצילת סמכויות העסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום". בהנחיה מפורטים הדרכים לצמצום של העסקת ממלאי מקום ללא מכרז וכן הכללים והתנאים לאישור העסקת ממלאי מקום, בהתאם להוראות פרק 18 בתקשי"ר[4].
בתאריך 27.9.2016 פורסמה הנחיית נציב[5] מס' 1.11 בנושא "מענק חד-פעמי לעובדים בגין הטלת תפקידים של משרה שהתפנתה באופן זמני – 'פיילוט' למשרדים בתוכנית 'נחשון'"[6]. מתאריך 1.10.2016 ובתיאום עם הממונה על השכר ועל הסכמי העבודה במשרד האוצר, בוצע "פיילוט" לתקופה של שנה במשרדי ממשלה הנמנים עם משרדי נחשון, במטרה לעודד ולתמרץ את השימוש במנגנון של הטלת תפקיד באופן זמני על פני העסקת עובדים מן החוץ לצורך מילוי מקום.
בתאריך 4.4.2016 ובתאריך 29.8.2017 פורסמו חוזרי ביצוע מטעם הממונה על מערכת הבריאות בנציבות שירות המדינה[7]המפרטים את ההתאמות בתחום זה לבתי החולים הממשלתיים.
בהתאם להנחיית הנציב האמורה לעיל, גיבש אגף בכיר לבקרת ניהול ההון האנושי דוח בקרה, הערכה ומדידת ביצועים מסכם, שמטרתו שיקוף של מידת יישום המדיניות ושל עמידת המשרדים ויחידות הסמך במטרות וביעדים שהוגדרו עם היציאה למהלך אצילת הסמכויות בנושא העסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום.
במסגרת הדוח המסכם, בוצע תהליך של מדידה ושל הערכת ביצועים ארגונית – כמותית ואיכותנית, ולאורו גובשו מסקנות והמלצות מערכתיות בנושא הנדון.
יובהר כי מאחר שאצילת הסמכויות להעסקת עובדים במילוי מקום לא חלה על עובדי הסגל הבכיר, בדוח זה לא נכללו עובדים במילוי מקום שהועסקו במשרות הנמנות עם הסגל הבכיר בשירות המדינה.


[1] למושגי יסוד נספח ה'

[2] קישור למסמך מדיניות אצילת סמכויות העסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום בשירות המדינה

[3] קישור להנחיית נציב מספר 1.9 מיום 18.6.2016 בנושא "אצילת סמכויות העסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום"

[4] קישור לפרק 18 בתקנון שירות המדינה

[5] קישור להנחיית נציב  מספר 1.11 מיום 27.9.2016 בנושא " מענק חד-פעמי לעובדים בגין הטלת תפקידים של משרה שהתפנתה באופן זמני - "פיילוט" למשרדים בתכנית "נחשון".

סימנייה