דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

7.2 נספח 2 – מושגי יסוד במערכת מרכב"ה

 1. תאריך קליטה – לעובד חדש תאריך הקליטה הוא תאריך הכניסה. לעובד בכניסה מחודשת תאריך הקליטה אינו תאריך הכניסה.
 2. חוזה מיוחד שכר כולל – תת קבוצת עובדים "שכר כולל דרוג מיוחד" (14) + תת קבוצת עובדים "חוזה מילוי מקום" (31) כשבדירוג העובד יש דירוג שכר.
 3. קליטה מחוץ לשירות :
  א
  . עובד שתאריך הקליטה שלו זהה לתאריך הכניסה לשירות.
  ב. עובד שתאריך הקליטה שלו גדול בחצי שנה ויותר מתאריך סיום ההעסקה הקודמת.
  ג. כל מי שבשדה "סיבת פעולה" הוזן לו "מעבר ע. קבלן/תאגיד- פטור ממכרז".
 4. קליטה מתוך השירות:
  א
  . כל מי שבשדה "סיבת פעולה" הוזן לו "שינוי משרד" (עובדים שעברו ממשרד למשרד).
  ב. כל מי שהפער בין תאריך הקליטה שלו לתאריך סיום ההעסקה הקודמת שלו קטן מחצי שנה.
 5. קליטות למשרות הפטורות ממכרז:
  א. המשרות המסומנות במסלול משרה לאיוש כפטורות ממכרז.
  ב. המשרות המסומנות במסלול משרה לאיוש כאיוש זמני .
  ג. המשרות המסומנות במסלול משרה לאיוש כהליך גיוס ממרכב"ה – עד דרגה 17.
  ד. המשרות המסומנות במסלול משרה לאיוש כהליך גיוס ממרכב"ה – מכרז מאגר, ודירוגן הוא מנהלי עד דרגה 17 (שזו טעות שסימנו אותם כמכרז מאגר – ראה בחריגות).
 6. קליטות למשרות החייבות במכרז – כל שאר המשרות שלא מפורטות לעיל.
 7. משך הזמן בין בחירת העובד לקליטתו – רק לעובדים שיום קליטתם היה עד שנה מיום הוועדה, ושהמשרה שנבחרו אליה זהה למשרה שנקלטו אליה.

7.3 נספח 3 – פירוט סוגיות מתודולוגיות בעיבוד המידע

 1. אופן מציאת הגורם המאשר של נתוני העובד מורכב, ונדרשו לשם כך שבעה שלבים שונים והוצאת שני דוחות אד-הוק. תהליך מורכב זה מהווה פתח אפשרי לטעויות בשליפת נתונים מהימנים.
 2. בפילוח דרגת העובד לדרגה תחילית, אמצעית או שיא על פי מתח הדרגות של משרתו, נעשו כמה ניתוחים ועיבודים. כאשר מתח הדרגות הוא סטנדרטי – שלוש דרגות, הדרגה הראשונה היא "תחילית", השנייה "אמצעית" והשלישית "דרגת שיא". בדירוגים מסוימים מתח הדרגות שונה משלוש ונעשו התאמות או ניתוח בנפרד של דירוגים אלו.
 3. בדירוגי "שכר כולל דירוג מיוחד", נבנו טבלאות המרה לטבלאות שכר של דירוגים אלו, ובאמצעותן קבענו מהי דרגת העובד בפועל. עם זאת, עדיין נותרו כמה קליטות שלא ניתן היה לנתח אותן כלל (בעיקר קליטות שבהן דירוג המשרה לא זהה לדירוג העובד).
 4. במקרים רבים (בעיקר במערכת הבריאות) שבהם דירוג המשרה לא זהה לדירוג העובד, הוצא הדירוג האלטרנטיבי או העיסוק בפועל של המשרה כדי להתאימו לדירוג העובד. עם זאת, במקרים חריגים שבהם לא היה עיסוק בפועל, לא ניתן היה לבצע אף את עיבוד המידע הזה.
 5. במערכת הבריאות לא בוצע ניתוח חריגי "דרגות מול השכלה" (תחילית, אמצעית או שיא) כפי שנעשה במשרדי הממשלה האחרים, מכיוון שבדירוגים השונים (רופאים, אחיות, פרא-רפואיים וכדומה) הכללים למתן דרגה הם שונים ולאו דווקא מול השכלת העובד. לדוגמה, מקרים שבהם עובד עם תואר ראשון נקלט בדרגת שיא (כתלות בוותק, בניסיון מקצועי או על פי פרמטרים אחרים).
 6. בדיקות החריגות של הדרגות תחילית, אמצעית או שיא מול רמת השכלה נעשו לעובדים שנקלטו מחוץ לשירות המדינה בתקופת הדוח ובמשרדי הממשלה בלבד (בקליטות מתוך שירות המדינה אפשר לקבל דרגת שיא גם עם תואר ראשון – אם העובד כבר היה בדרגת השיא). נוסף לכך, הוסרו מהבדיקה קליטות בדירוגי המפקחים במשרד החינוך מכיוון ששם הדרישה היא לתואר שני ומעלה לדרגה התחילית.
 7. קיימים סוגי מידע שבהם נתונים "דורסים" נתונים קודמים ויכולת האחזור שלהם מוגבלת. לדוגמה: לצורך אחזור הנתונים הנכונים למועד הקליטה, נשלפו נתונים על כל תקופת הדוח. ייתכן שבחלק מהמקרים הנתונים שהופקו אינם זהים לנתונים שהיו במועד קליטת העובד, מכיוון שנתונים אלו יכולים להשתנות במהלך התקופה הנסקרת (כגון רמת השכלה, עיסוק בפועל, תאריך אישור נתוני עובד וכד').
 8. בהמשך לסעיף הקודם – זוהו נתוני עובדים שעודכנו רק לאחר זמן מרגע קליטתם (כגון רמת השכלה, שבמועד שליפת המידע הייתה שונה מרמת השכלת העובדים במועד הקליטה). הדבר אילץ ביצוע בדיקות נוספות לאימות המידע, באופן ידני או באמצעות שאילתות ייעודיות.

סימנייה