דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

6. סיכום ההמלצות והאחריות לביצוע

תחום
הבדיקה

תת תחום בדיקה

המלצה

אחריות
להובלה

שותפים

תקינות
התהליך

דרגות העסקה בכניסה לתפקד

רענון נוהל קביעת הדרגה בכניסה לתפקיד באמצעות הדרכה והטמעה בקרב הרפרנטים וגופי משא"ן ליצירת אחידות בקביעת מתן הדרגות

ממונים על משרדי הממשלה, על יחידות הסמך ועל מערכת הבריאות

רפרנטים

עדכון פסקה 21.131 בתקשי"ר המתייחסת למתן דרגות לבעלי תואר שני במערכת הבריאות כך שתהיה תואמת להוראות נוהל קליטת עובד

מנהל תחום בכיר- תקשי"ר

לשכה משפטית, ממונים על משרדי הממשלה, יחידות הסמך ומערכת הבריאות

עמידה
בתנאי סף

ביצוע הדרכה והטמעה מחדש של הכללים וההנחיות לבחינת דרישות סף ברמת הרפרנטים ובגופי משא"ן, בדגש על מרכזי ועדות המכרזים ובעלי התפקידים האמונים על בדיקת תנאי הסף במשרדים

ממונים על משרדי הממשלה, על יחידות הסמך ועל מערכת הבריאות

 

הדרכה והטמעה מחדש של ביצוע דיווח במערכת מרכב"ה במסך מסלולי משרה לאיוש בגופי משא"ן

ממונים על משרדי הממשלה, על יחידות הסמך ועל מערכת הבריאות

רפרנטים

מרכב"ה

גמישות
ניהולית

גורם
מאשר

חידוד נוהל קליטת עובד לטבלת הסמכויות לאישור בהתייחס לעובדים הנקלטים בחוזה שכר מיוחד, וביצוע בירור הדרכה והטמעה ייעודית במשרדי נחשון המואצלים אשר לא ניצלו את סמכותם

ממונים על משרדי הממשלה, על יחידות הסמך ועל מערכת הבריאות

רפרנטים

מיפוי סוגי התפקידים שניתן להעסיק בחוזה אישי לפי תקנה 1 (3) לתקנות ולפסקה 16.414 לתיקון תקנות שירות המדינה (מינויים) לצורך האצלת סמכות למשרדים (למעט בכירים ומומחים)

ממונים על משרדי הממשלה, על יחידות הסמך ועל מערכת הבריאות

לשכה משפטית

יעילות פרק הזמן שבין קליטת העובד לבין אישורו במערכת מרכב"ה בדיקת החסמים בתהליך הקליטה וכן עידוד וקביעת יעדים מקומיים למשרדים – בניית תכנית פעולה מערכתית למעקב ולקיצור הזמן בין יום הקליטה לאישור עובד במערכת מרכב"ה אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות

 

ממונים על משרדי הממשלה, על יחידות הסמך ועל מערכת הבריאות, אגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי  מרכב"ה
מערכות מידע  תקינות
התהליך
עדכונים והתאמות במערכת מרכב"ה לתהליך קליטת עובד, בהתייחס למסך מסלולי משרה לאיוש, לפעולת אישור נתוני עובד ולדוח קליטת עובדים אגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי

ממונים על משרדי הממשלה, על יחידות הסמך ועל מערכת הבריאות, הרפרנטים, אגף בכיר מערכות מידע ומרכב"ה

השלמת מסמך דרישות מערכת בקרה רבעונית ליישום שגרות בקרה של רפרנטים על קליטות עובדים אגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי  מרכב"ה
הכנסת נתון תקופת ניסיון העובד לצורך קביעת דרגה במערכת אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות

אגף בכיר מערכות מידע, אגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי מרכב"ה

השלמת אפיון מערכת פורטל קדם קליטה ליצירת ממשק בין מערכת הגיוס המקוונת לבין מודל תיק עובד, לצורך ייעול וקיצור תהליך הקליטה אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות  
יעילות עד להשלמת מערכת קדם קליטה, אפיון דוח מעקב למשרדים אחר הקליטות הממתינות לאישור לקיצור התהליך בהתאם למדיניות אוריינטציה בשירות המדינה אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות אגף בכיר מערכות מידע מרכב"ה
 

סימנייה