דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

5. סיכום, מסקנות והמלצות

קליטת עובד חדש היא תהליך עבודה שסמכות הביצוע שלו הואצלה למשרדי הממשלה וליחידות הסמך. בהתאם לנוהל, אישור קליטה סופי יתבצע במשרד, ומטה הנציבות יבצע  בקרות על ביצוע הקליטות בהתאם לכללים ולנורמות שנקבעו. הרפרנט, שבעבר היה גורם מאשר לכל קליטה וקליטה, משנה את תפקידו והופך להיות גורם מנחה מקצועי המסייע במידת הצורך למשרד במימוש התהליך.

מטרת הדוח הנוכחי היא לבחון את אופן מימוש המדיניות ונוהלי הנציבות בכל הנוגע לתהליך קליטת עובד חדש בעידן אצילת הסמכויות. בדיקה זו מתבצעת לראשונה, ומסד הנתונים עדיין בהתהוות. מתוך כך ברור אפוא שעם חלוף הזמן, צבירת נתונים מתמשכת תאפשר קבלת תמונה ברורה ומהימנה יותר לצד זיהוי מגמות. ואף על פי כן, לדוח זה משמעות רבה הואיל והוא מייצר נקודת מדידה ראשונית (נקודת האפס) שממנה נוכל לבחון מגמות לאורך זמן. מממצאי הדוח עולות כמה מסקנות בולטות:

א.  יעילות התהליכים – מהלך האצילה הביא לידי קיצור פרק הזמן שעובר מקליטת העובד במשרד ועד אישורו במערכת המידע הן במשרדים והן בנציבות.

ב.   תקינות התהליך – ככלל, אפשר לזהות כמה מגמות (שיפורטו בהמשך) באשר לתקינות התהליך. בהיבט הגמישות הניהולית, הנוהל מולא באופן חלקי.

5.1 תובנות מרכזיות והמלצות ליישום

לכל ממצא נקבע סימון המשקף את המגמה באותו תחום, ביחס לתקופת ההשוואה, לקריטריונים שנקבעו בנוהל:

סימנייה