דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

4.1 תקינות התהליך

מטרות ויעדים – "קליטת עובדים בהתאם להוראות החוק, לכללים ולנורמות, בדגש על עמידה בדרישות הסף ועל קביעת דרגת העסקה". נוהל קליטת עובד, עמ' 3

4.1.1 > עמידה בנוהל

4.1.1.1 > עמידה בתנאי סף
דרגתו של עובד במתח הדרגות נקבעת בהתאם לשנות הניסיון אשר צבר ולהשכלתו.

על מנת לבחון אם היו חריגות במתן דרגות לעובדים, כלומר אם ניתנו דרגות שלא בהתאם לדרישות שנות הניסיון וההשכלה לכל משרה ומשרה, בוצעה בדיקה מדגמית של דרגות עובדים בעת הקליטה, כמפורט להלן:

  1.  חריגות מדרישות הסף – בוצעה בדיקה מדגמית[1] הכוללת 165 עובדים בתקופה העיקרית, המהווים 18 אחוז מכלל הנקלטים. בבדיקה המדגמית לא זוהו קליטות שבהן הייתה חריגה מדרישות הסף.
  2. במהלך התקופה העיקרית, זוהו על ידי הרפרנטים מקרים בודדים של קליטות עובדים אשר בבדיקה בדיעבד התברר כי לא עמדו בדרישות הסף כפי שפורסמו במכרזים. להלן המקרים שבהם זוהו חריגות:

1. משרד החינוך – קליטת עובד אשר לא עמד בדרישת הניסיון, שכן דרישת ההשכלה למשרה היא לתואר ספציפי, ועל המשרד היה למנות את תקופת הניסיון של העובד ממועד קבלת התואר בלבד. המקרה הנדון טופל על ידי המשרד בדרך של שימוע לעובד (שהיה זוכה יחיד) ופסילת המכרז.

2. המשרד לשירותי דת – עובדת יוצאת צה"ל אשר נבחרה בהליך מיון ייחודי להעסקה במילוי מקום. במסגרת בדיקת תפקידה בצה"ל עלה החשש כי ניסיונה הצבאי, אשר כלל ביצוע ויישום מדיניות, אינו תואם את הנדרש בתיאור התפקיד.  הואיל והעובדת לא הציגה אסמכתאות לדרישת התפקיד (שלוש שנות ניסיון בניהול תקציב)  נפסלה בחירתה לתפקיד .

3. משרד הכלכלה והתעשייה – לאחר קליטת עובד, בוצע בירור רפרנט שממנו התברר כי הניסיון של אותו מועמד לא היה רלוונטי למשרה. לאור זאת, הוחלט לבטל את זכייתו במכרז ולהחזירו למשרתו הקודמת. העובד מנהל בימים אלו הליכים משפטיים כנגד המשרד.

כאמור לעיל, בבדיקה המדגמית שערכנו לא  נמצאו מקרים חריגים בנושא עמידה בדרישות הסף. שלושה מקרים חריגים שהוצפו על ידי הרפרנטים עסקו בניסיון העובד (בחישוב שנות הניסיון וברלוונטיות הניסיון לנדרש בתיאור התפקיד).

4.1.1.2 > תקינות בקביעת דרגה בכניסה לתפקיד

     
 

"ככלל, עובד שנבחר למשרה ידורג בדרגה התחילית של משרתו.  ניתן לשבץ את העובד בדרגות האמצע של מתח הדרגות הצמוד למשרתו, במקרה שבו הוא עונה על תנאי הניסיון וההשכלה הנדרשים לדרגות אלה, כמפורט בפסקה 11.131 בתקשי"ר. ניתן לשבץ את העובד בדרגת השיא של מתח הדרגות הצמוד למשרתו, אם הוא בעל תואר שני או בעל תואר שלישי ועונה על דרישות הניסיון הנדרשות מדרגת השיא הצמודה למשרתו".

 
     

בהתאם לנוהל קליטת עובד, הסמכות לקבוע את דרגת הכניסה של העובד ואישור הקליטה הואצלה למשרדים.

א. התפלגות דרגות העובדים
בחנו את התפלגות דרגות העובדים שנקלטו לשירות המדינה[2] במתח דרגות הכולל שתיים או שלוש דרגות (דרגה תחילית, דרגת אמצע ודרגת השיא).          

משרדי הממשלה
במשרדי הממשלה סווגו 554 קליטות בתקופת "ההשוואה" ו-643 קליטות בתקופה "העיקרית" למתחי הדרגות בהתאמה.

מתרשים מס' 13 ניתן ללמוד כי בתקופה "העיקרית" חלה ירידה באחוז הנקלטים בדרגה ה"תחילית", ביחס לתקופה המקבילה. מנגד, חלה עלייה באחוז העובדים הנקלטים שדרגתם בעת הקליטה הייתה "אמצעית". בדרגת "השיא" לא חל שינוי משמעותי בין שתי התקופות. בבדיקת נתוני האוכלוסייה נמצא כי חלה עלייה בקליטה של עובדים אקדמאים, יתכן שזה יכול להסביר את העלייה באחוז הנקלטים לדרגה האמצעית על חשבון התחילית.

לצורך השוואה בחנו את התפלגות דרגות העובדים שנקלטו לשירות המדינה על פי חוזה מיוחד שכר כולל (אישי), 208 עובדים בתקופה העיקרית ו-170 בתקופת ההשוואה, אשר חוזה העסקתם מאושר בנציבות לרבות קביעת דרגת הכניסה.
כמו כן בסיס הנתונים מלמד על 435 עובדים שנקלטו בתקופה העיקרית בהסכם קיבוצי ו-384 עובדים נקלטו בתקופת השוואה.

בתרשים מס' 14 ניתן לראות שהתפלגות הדרגות בחוזה מיוחד שכר כולל דומה בין שתי התקופות. לעומת זאת, בהתפלגות הדרגות של העובדים המועסקים בהסכמים קיבוציים בתקופה העיקרית (שדרגתם נקבעת במשרדים) יש נטייה לדרגת האמצע.

ממצאי הבקרה מלמדים כי בחמישה משרדים (משפטים, כלכלה, חקלאות, חינוך ואכיפה והגבייה) חלה עלייה משמעותית בכמות העובדים שנקלטו לדרגה "האמצעית" במתח הדרגות.
במשרדים אלה נמצא כי חלה עלייה במספר העובדים האקדמאים הנקלטים, ביחס לתקופה המקבילה שבאה לידי ביטוי בעלייה של כעשרה אחוזים של בעלי תואר ראשון ועלייה של כשני אחוזים של בעלי תואר שני. יתכן וזהו הסבר  לעלייה באחוז הנקלטים לדרגה האמצעית.

מערכת הבריאות
במערכת הבריאות
סווגו 1,113 קליטות בתקופת "ההשוואה" ו-1,533 קליטות בתקופה "העיקרית".

מתרשים 15 ניתן לראות כי בתקופה "העיקרית" חלה עלייה באחוז הנקלטים שדרגתם בעת הקליטה הייתה דרגת "שיא". בדרגה ה"אמצעית" לא חל שינוי משמעותי בין שתי התקופות.
מבדיקת עומק עולה כי חלה עלייה של כארבעה אחוזים בקליטה של בעלי תואר שני ושלישי בתקופה "העיקרית", אל מול ירידה בדרגות התחיליות. ייתכן ששתי סיבות אלה מסבירות באופן חלקי את השינוי שחל או את העלייה בדרגות השיא.

לצורך השוואה בחנו את התפלגות דרגות העובדים שנקלטו לשירות המדינה על פי חוזה מיוחד שכר כולל (אישי), 36 עובדים בתקופה העיקרית ו-31 בתקופת ההשוואה. בהסכם הקיבוצי נקלטו 1,497 עובדים בתקופה העיקרית ו-1,082 עובדים בתקופת ההשוואה.

בתרשים מס' 16 ניתן לראות כי בהתפלגות הדרגות בהסכמים קיבוציים, לא היו שינויים משמעותיים (עלייה לדרגת השיא) וכי בהתפלגות הדרגות בחוזה השכר כולל, יש נטייה לדרגות האמצע. נדגיש כי אחוז נמוך (כשני אחוזים בשתי התקופות) של עובדים המועסקים בחוזה מיוחד שכר כולל נקלטו למערכת הבריאות.

 

 


[1] איך בוצע המדגם ניתן לראות בנספח 4 – מדגם חריגות מדרישות הסף

[2] קיים פער בין כמות הקליטות המוצגות כאן לבין כמות הקליטות המוצגות בפרק המתודולוגיה, מכיוון שבפילוח דרגת העובד לדרגה תחילית/אמצעית/שיא ע"פ מתח הדרגות של משרתו, נעשו  מספר ניתוחים ועיבודים. חלק מהקליטות נותחו בנפרד והן מפורטות להלן בסעיפים ב' ו-ג'. נשארו כמה קליטות שלא הצלחנו לנתח אותן בפילוח זה (בעיקר קליטות שבהן דירוג המשרה לא היה זהה לדירוג העובד). כמו כן, היו קליטות שהוצאנו מהן את הדירוג האלטרנטיבי או העיסוק בפועל של המשרה כדי להתאימן לדירוג העובד.

 

ב. מתחי דרגות הכוללים שלוש דרגות ויותר
יש מתחי דרגות ארוכים שמורכבים מיותר משלוש דרגות ולא ניתן היה לסווגם לתחילית, אמצעית ושיא. משום כך בחנו התפלגות מתחי דרגות ארוכי טווח בנפרד.

להלן התפלגות מתחי הדרגות הארוכים השכיחים[1]:

1. דירוג משפטנים – במשרות עם מתח דרגות ב-א2[2]
בתקופה "העיקרית" היו 73 קליטות למתח דרגות ב-א2 ובתקופה המקבילה היו 83 קליטות למתח דרגות זה. נציין כי מרבית אוכלוסייה זו מועסקת בחוזה מסוג 987 המאושר בנציבות שירות המדינה.
מתרשים מס' 17 ניתן לראות כי חלה עלייה באחוז העובדים שנקלטו לדרגות העליונות בדירוג זה.

2. דירוג הסנגורים הציבוריים והפרקליטים – במשרות עם מתח דרגות ב-א3
בתקופה "העיקרית" בוצעו 157 קליטות למתח הדרגות ב-א3, לעומת התקופה המקבילה שבה נמצאו 52 קליטות.   

ניתן לראות שהתפלגות הדרגות של עובדים המועסקים בדירוג הפרקליטים במשרד המשפטים נשארה זהה.

3. דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים במשרות עם מתח דרגות ה' עד א'2
בתקופה העיקרית היו 27 קליטות למתח הדרגות המדובר ובתקופת ההשוואה היו 26 קליטות למתח הדרגות הנ"ל.

בתרשים שלעיל ניתן לראות כי חל שינוי בהתפלגות הדרגות של העובדים בין שתי התקופות. התקופה העיקרית מאופיינת במתן דרגות גבוהות יותר לעובדים שנקלטו.
נמצא כי רמת השכלתם של הנקלטים בעלי תואר שני ושלישי עלתה באופן משמעותי ביחס לתקופת ההשוואה. ייתכן ששינוי זה מסביר את העלייה באחוז מקבלי הדרגות הגבוהות של המתח.

 

[1] גם בדירוגים: רוקחים – 034 , טכנאי רנטגן מוסמך – 008 והוראה – 041, יש מתחי דרגות ארוכים, אך כיוון שהיה בכל אחד מהם פחות מ- 20 קליטות הם לא מוצגים כאן.

[2] התבצעה קליטה אחת לדרגה א3, כלומר לדרגה מעל מתח הדרגות של המשרה. מדובר בדרגה אישית שניתנה לעובדת.

סימנייה