דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

פתח דבר

אגף הבקרה לניהול ההון האנושי בשירות המדינה הנו גורם המטה המוביל תהליכי בקרה, מדידה והערכת ביצועים של נציבות שירות המדינה, בנושאים שנציבות שירות המדינה מופקדת עליהם מכוח חוקים, תקנות, החלטות ממשלה, הסכמי שכר, תקשי"ר, נהלים והנחיות ובכלל תחומי ניהול ההון האנושי אשר הסמכויות בעניינם מואצלות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.

בהתאם לפרק הבקרה, המדידה והערכת הביצועים הארגוניים, בנוהל "קליטת עובד", גיבש אגף בכיר לבקרת ניהול ההון האנושי דוח בקרה מסכם המשקף את מידת יישום המדיניות, את העמידה במטרות וביעדים שהוגדרו ואת מדדי ההצלחה.

במסגרת הדוח המסכם הנוכחי בוצע תהליך של מדידה והערכת הביצועים, של ניתוח כמותי ואיכותני של בסיסי הנתונים ושל גיבוש מסקנות והמלצות בנוגע לאצילת הסמכויות בנושא קליטת עובד.

אני רואה חשיבות רבה ביישום ההמלצות מוקדם ככל האפשר על מנת להבטיח את יישום המדיניות באופן המיטבי.

ברצוני להודות לממונים ולרפרנטים במשרדי הממשלה ובמערכת הבריאות, לנציגי מטה הרפורמה ולנציגי המשרדים על שיתוף הפעולה עם צוות הבקרה, ולצוות אגף הבקרה לניהול ההון האנושי בנציבות שירות המדינה.

 

בברכה,
מוטי אהרוני
סגן נציב שירות המדינה            

סימנייה