דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

3.6 העובדים הנקלטים בתקופה העיקרית

למשרות החייבות במכרז והפטורות ממכרז על פי הוראת התקשי"ר[1][2]

בתרשים ניתן לראות כי מסך המשרות שאוישו במשרדי הממשלה,  כ-74 אחוז מהן הן משרות החייבות במכרז.
התמונה שונה במערכת הבריאות, שם כ-71 אחוז מסך המשרות שאוישו היו פטורות ממכרז על פי הוראות התקשי"ר .

כפי הנראה, עובדה זו מסבירה את הנתון ולפיו רוב המשרות שאליהן גויסו העובדים הן משרות מנהליות בסגל מסד, שאליהן מתבצע גיוס באמצעות הליך פוטר ממכרז לפי סעיף 11.98 בתקשי"ר.

 

[1] לצורך מדד זה נלקחו רק הקליטות בתקופה העיקרית, מכיוון שלפני כן לא היה במרכב"ה את מסך מסלול משרה לאיוש

[2] לפירוט המשרות הפטורות ממכרז על פי הוראות התקשי"ר: ראו סעיף 11.98

3.7 תנועת קליטות עובדים

בתרשים שלהלן מוצגות הקליטות למשרדי הממשלה ולמערכת הבריאות של עובדים שנקלטו מחוץ לשירות המדינה ושל עובדים שנקלטו מתוך השירות.

 

 

 

במשרדי הממשלה נערכו 745 קליטות בתקופת "ההשוואה" ו-903 קליטות בתקופה "העיקרית". אפשר לראות בתרשים זה כי חלה עלייה של חמישה אחוזים בתקופה "העיקרית" בקליטות של עובדים מתוך שירות המדינה לעומת התקופה המקבילה.

במערכת הבריאות נערכו 1,162 קליטות בתקופת "ההשוואה" ו-1,607 קליטות בתקופה "העיקרית". גם כאן ניכרת מגמה דומה ביחס למשרדי הממשלה – עלייה מתונה של אחוז נקלטים מתוך שירות המדינה.

סימנייה