דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

3.3 רמת השכלה

רמת השכלתם של הנקלטים[1] לשירות המדינה נבדקה ביחס לשתי התקופות של הדוח. בסיס הנתונים משקף עלייה קלה בתקופה "העיקרית" בכמות קליטות העובדים האקדמאים שנקלטו בשירות המדינה.

בתרשים מטה ניתן לראות שבמערכת הבריאות חלה עלייה קלה בכמות קליטות העובדים הלא אקדמאים שנקלטו בתקופה "העיקרית".

 


[1] יש עובדים שנקלטו יותר מפעם אחת, ורמת השכלתם השתנתה בין הקליטות שלהם. לכן חישבנו את התפלגות הקליטות ולא את התפלגות העובדים.

3.4 מדרג שירות המדינה

קליטות העובדים בשתי התקופות סווגו לפי מדרג שירות המדינה, על פי דרגת השיא של המשרה שאליה נקלט העובד.[1]

בתרשים מס' 8 מוצג פילוח האוכלוסייה בכל מדרג, כאחוז מסך הנקלטים באותה תקופה.       
הנתונים מלמדים כי התפלגות מדרג העובדים הנקלטים בשתי התקופות דומה, הן במשרדים והן במערכת הבריאות, למעט שינוי בסגל מירב במשרדי הממשלה ובסגל מסד במערכת הבריאות.

 


[1] בחלק זה, על מנת לקבל תמונת מצב שלמה, הוכנסו גם הקליטות של העובדים מהסגל הבכיר. כולל אוכלוסייה זו, מספר הנקלטים בתקופת "ההשוואה" הינו 1,941 ובתקופה העיקרית – 2,527.

סימנייה