דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

2.2 מקורות המידע

מס'
סידורי

שם הדוח

מקור  הדוח

מפיק הדוח

תאריך הפקת הדוח

2.1.1

דוח קליטות עובדים
הפקת דוחות – לתקופה העיקרית  
ולתקופת ההשוואה

מרכב"ה

אגף הבקרה

3.4.2017

2.1.2

דוחות אד-הוק

מרכב"ה

אגף הבקרה

אפריל–יוני 2017

2.1.3

טבלאות מדרג שירות המדינה

נציבות
שירות
המדינה

אגף תכנון אסטרטגי + ממונה על מערכת הבריאות

6.3.2017

2.1.4

טבלאות שכר

נציבות שירות המדינה /משרד האוצר

 

22.1.2014

2.1.5

טבלת המרה בין דירוגי משרות לדירוגי שכר

נציבות
שירות
המדינה

אגף הבקרה

1.4.2017

2.1.6

מדגם של עמידה בתנאי סף  בקליטת עובדים במשרדי הממשלה בתקופה העיקרית.
היקף המדגם הינו כ-165 קליטות
המהוות כ-18% מסך הקליטות במשרדי הממשלה

נציבות
שירות
המדינה

אגף הבקרה

1.4.2017

 

עיבוד הנתונים והצגתם בדוח זה התבססו על הנתונים כפי שהוזנו במערכת מרכב"ה על-ידי יחידות משאבי אנוש במשרדי הממשלה, ביחידות הסמך ובמערכת הבריאות, וכן על הנתונים שהתקבלו ממקורות המידע כמפורט בטבלה לעיל. מסד נתונים אמין ומהימן הוא הבסיס לקבלת החלטות בכל שדרת הניהול. לכן קיימת החובה התמידית להבטיח טיוב נתונים באופן שוטף כחלק משגרות הבקרה. רק כך נבטיח קבלת תמונת מצב מהימנה ותקפה של ההון האנושי בשירות המדינה.

2.3 סוגיות באיסוף המידע ובעיבודו לדוח

בעת ביצוע תהליך איסוף המידע ועיבודו לדוח עלו הסוגיות המתודולוגיות הבאות:

  1. קושי בשליפת הנתונים ממערכת המידע מרכב"ה – ככלל, הפקת הנתונים מהמערכת אינה ידידותית ופשוטה. לדוגמה, הפקת הנתון של הגורם המאשר את נתוני העובד במערכת מרכב"ה דורשת שבעה שלבים מורכבים במערכת. קיים קושי באיתור נתונים היסטוריים בסוגי המידע השונים במרכב"ה, הנדרסים לאחר כתיבת רשומה חדשה. למשל, רמת השכלה.
  2. מחסור בהרשאות לפורטל המיון והגיוס – היעדר הגישה לנתונים מחייב פנייה מיוחדת לאגף בכיר לבחינות ומכרזים לשם קבלת המידע ולעיכוב משמעותי בהגעתו.
  3. זמינות התמיכה של צוות מרכב"ה – בעת העבודה על איסוף המידע ועיבודו נדרשו הכוונה והדרכה צמודות של צוות התמיכה, אך אלה לא סופקו בלוחות הזמנים הנדרשים, מה שגרם לעיכוב בהפקת הנתונים.
  4. איכות הנתונים במערכת המידע מרכב"ה – בעיבוד המידע נמצא כי בחלק מהקליטות הייתה איכות הנתונים במערכת המידע לקויה, לרבות הזנות חריגות כמפורט בפרק 4.
  5. דוח מובנה להצגת נתוני קליטת עובד – בעיבוד המידע נמצא כי לא כל המידע שנדרש לניתוח הנתונים נמצא בדוח ולכן היה צורך בביצוע השלמות מדוחות אחרים. לכן דרוש עדכון של מבנה הדוח (כמפורט בנספח 6 – עדכונים הדרושים להשלמת דוח קליטת עובדים).
  6. ביצוע התאמות וניתוחים נפרדים בניתוח מתחי דרגות בדירוגים שמתחם אינו סטנדרטי (שלוש דרגות: תחילית, אמצעית, שיא) בדירוגי "שכר כולל" ובמערכת הבריאות.

 

סימנייה