דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

2.1 מילון מונחים

  • משרדי נחשון – דוח זה מתמקד במשרדים ובבתי החולים המשתייכים למשרדי נחשון גל 1 ו-2 אשר קיבלו סמכויות ביצוע מנציב שירות מדינה בתקופת המדידה  (ראו נספח 1  – רשימת המשרדים המשתתפים בדוח(.  
  • מדרג שירות המדינה (מש"מ) – סולם דירוג משרה אחיד של כלל שירות המדינה, שאינו תלוי בשכר ובהסכמים קיבוציים, המשקף את רמת מיקום המשרה בהיררכיה הארגונית. במש"מ קיימים ארבעה מדרגים:

בשל מורכבות המדרג של מערכת הבריאות, יש מדרג ייחודי לתפקידי מערכת הבריאות[1].

  • תקופת השוואה – שנה קלנדרית לפני תקופת האצילה (31.3.2016-1.4.2015). בתקופה זו נשלפו נתונים על קליטות עובדים במשרדי "נחשון"  גל 1 ו-2 אשר קיבלו את הסמכות לאשר קליטות עובדים.
  • תקופה עיקרית – "תקופת המדידה" היא תקופה של שנה קלנדרית, החל מתאריך האצילה: 31.3.2017-1.4.2016. בתקופה זו נאספו נתונים על קליטות עובדים במשרדי "נחשון"  גל 1 ו-2 אשר קיבלו את הסמכות לאשר קליטות עובדים.
  • קליטות של עובדים מתוך השירות – קליטות של עובדי מדינה פעילים או של עובדים שנקלטו פעם נוספת לשירות המדינה בטווח של עד חצי שנה מיום עזיבתם את שירות המדינה (לא כולל עובדים שהתניידו בתוך המשרד, אם במכרז פנימי ואם בכל דרך אחרת).
  • קליטות של עובדים מחוץ לשירות – קבוצת עובדים זו כוללת: עובדים שנקלטו בפעם הראשונה לשירות המדינה, עובדים שנקלטו פעם נוספת לשירות המדינה והיו בעברם (חצי שנה ומעלה) עובדי מדינה וכן עובדים חיצוניים כגון עובדי תאגיד, עובדי קבלן וכדומה, שעברו ברצף מהעסקה חיצונית לשירות המדינה.
  • תאריך כניסה לשירות – מועד הכניסה הראשון של עובד מחוץ לשירות המדינה.
  • כניסה מחודשת – עובד ששירת בעברו בשירות המדינה, עזב או פרש וחזר לשירות המדינה לאחר יותר מחצי שנה. לעובד זה מבצעים פעולה של אישור נתוני העובד הקיימים כבר משירותו הקודם.
  • תאריך קליטה – מועד הקליטה של העובד בתקופת ההשוואה או בתקופה העיקרית לשירות המדינה.
  • גורם מאשר – גורם המוסמך מטעם המשרד (סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש  או מנהל אדמיניסטרטיבי) או מטעם הנציבות (רפרנט המשרד או הממונה) לביצוע פעולת אישור נתוני העובד הנקלט במערכת המרכב"ה ולאישור קליטתו בשירות המדינה.

 


* לפירוט מושגי היסוד במערכת מרכב"ה ראו נספח 2 - מושגי יסוד במערכת מרכב"ה

[1 לדירוג מש"מ של מערכת הבריאות ראו נספח 7 – מדרג שירות המדינה במערכת הבריאות

סימנייה