דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

1.2 מטרות ויעדי המדיניות

 

1.3 נושא הבקרה – מדד קליטת עובד

מדדי המשנה מתייחסים למדידת הנושאים הבאים:

המדד הכולל לקליטת עובד (תרשים מס' 1) מורכב משני מדדי משנה:

 1. מדד תקינות  התהליך 
  א. עמידה בנוהל קליטת עובד (כללי) – אחוז החריגים בכל תת נושא בתהליך הקליטה, תוך שימת דגש על הנושאים הבאים:
  1. עמידה בתנאי הסף של המשרה (אחוז העובדים שנקלטו אף שלא עמדו בדרישות הסף, על ידי בדיקה מדגמית).
  2. דרגת העסקה בכניסה לתפקיד על פי התפלגות דרגות בכניסה לתפקיד, לפי מתחי דרגות.
  3. איכות הנתונים וחריגים במערכות המידע – בדיקת איכות הדיווח של תהליך הקליטה במערכת המידע מרכב"ה לרבות חריגים.
  4. גמישות ניהולית – בקרה על מידת השימוש בסמכות הביצוע שניתנה למשרדים באמצעות בדיקת "הגורם המאשר" בתהליך הקליטה.

מדד יעילות     
 א. משך זמן הטיפול בתהליך הקליטה – משלב הקליטה במשרד ועד לאישור במערכת מרכב"ה. 

 

1.4 מטרת הדוח – בקרה על יישום המדיניות 

על בסיס האמור לעיל בוצע ניתוח של נתוני המדד כמפורט בפרק 4 בראייה השוואתית במשרדי "נחשון" גל 1 ו-2, אשר ניתנה להם סמכות אישור קליטת עובדים. 

 1. בקרת עומק על האופן והמידה של מימוש המדיניות ויישום הנחיות נציב שירות המדינה לקליטת עובד בשירות המדינה, ככלל ובדגש על קליטת עובדים במשרדים שלהם הואצלה סמכות אישור קליטת עובדים (משרדי "נחשון" גל 1 ו-2).
 2. על בסיס ממצאי הבקרה ומסקנותיה, גיבוש המלצות נדרשות לשינויים והתאמות בנוהל קליטת עובד ובתהליכים התומכים (מערכות מידע, תהליכי עבודה ודיווח ממוכן).
 3. גיבוש המלצות נדרשות לתהליך אצילת הסמכויות.

סימנייה