דילוג לתוכן

דוח בקרה, מדידה והערכת ביצועים מסכם - קליטת עובד

1.1 מבוא

בדוח הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה[1], שאושר בהחלטת ממשלה מספר 481[2] מיום 30.6.2013, נקבע כי למשרדי הממשלה, ליחידות הסמך ולמערכת הבריאות יואצלו סמכויות לקליטת עובדים.

בהנחיית נציב מספר 1.7 מיום 6.9.2015 בנושא "אצילת סמכויות לקליטת עובדים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך" ובהמשך לכך, במכתב מטעם מטה יישום הרפורמה מיום 23.2.2016 בנושא "אצילת סמכות קליטת עובד והעסקה במילוי מקום", נקבע כי הסמכות לאשר קליטת עובדים תהיה נתונה בידי האחראי כהגדרתו בתקשי"ר מיום פרסום מכתב זה, בהתאם לנהלים וההוראות הרלוונטיות בנוהל קליטת עובד[3].

על בסיס נוהל "קליטת עובד – פרק בקרה, מדידה והערכת ביצועים ארגוניים", גיבש אגף בכיר לבקרת ניהול ההון האנושי דוח בקרה מסכם שמטרתו לשקף את מידת יישום המדיניות ואת עמידת המשרדים ויחידות הסמך במטרות וביעדים שהוגדרו עם היציאה למהלך אצילת הסמכויות בנושא קליטת עובד.

בתהליך הבקרה כל משרד נבדק בהתייחס לתאריך קבלת האצילה, ובהתאמה נבחרה תקופה ההשוואה המקבילה. במסגרת הדוח המסכם, בוצע תהליך מדידה והערכה כמות ואיכותני של ביצועים ארגוניים, ולאורו גובשו מסקנות והמלצות מערכתיות בנושא הנדון. 

 

[1] דוח הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה:
http://www.csc.gov.il/DataBases/ArticlesAndPublications/Documents/reformReport2013.pdf

[2] החלטת ממשלה מס' 481 מיום 30.6.2013 על אישור דוח הרפורמה:
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des481.aspx

[3  הנחיית נציב מס' 1.7 מיום 6.9.2015 בנושא "אצילת סמכויות לקליטת עובדים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך":
http://www.csc.gov.il/DataBases/ProceduresAndGuidlines/Documents/PROCEDUREKlitatOved.pdf

 

 

סימנייה