דילוג לתוכן

תורת הבקרה, המדידה והערכת הביצועים בהון האנושי

8.1.1 עקרונות יסוד וחשיבה בתורת ניהול הסיכונים

המילה "סיכון" באנגלית – Risk – מקורה במילה האיטלקית "Riscare", שפירושה להעז, והיא מאותתת על הטבע הבסיסי של חברות, עסקים וארגונים להציב יעדים ולהעז עבור תמורה (Risk for Reward) [זולו, 2010]. סיכונים הם "אירועים עתידיים בלתי ודאיים", שאם לא יזוהו ויטופלו כיאות, עלולים להשפיע לרעה על היכולת של הארגון להשיג את יעדיו.

הארגון הבינלאומי לתקינה (ISO), בתקן ISO-31000, מגדיר סיכון:
"כ'השפעה' שיש לאי ודאות על היעדים. השפעה זו יכולה להיות צפויה או לא צפויה, שלילית או חיובית, ואשר הארגון ערוך או לא ערוך אליה (במרחב '4 התווים'). נוסף לכך, כשסיכון מתממש הוא הופך להיות 'בעיה' (וודאות מלאה)".

ומהגדרת הסיכון – להתוויית מסגרת לניהול הסיכונים הארגוניים. ארגונים רבים מאותגרים זה שנים ממכבש כוחות חיצוניים הלוחץ עליהם לאמץ מסגרת לניהול סיכונים מובנית ומשולבת.

המסגרת הארגונית לניהול סיכונים נוסחה על ידי ארגון COSO והוגדרה:
"כתהליך, המונחה ומונהג על ידי ההנהלה הבכירה בארגון, מיושם בתכנון הכלל-ארגוני בעולמות התוכן הפנימיים שבהם הוא פועל, מעוצב לזהות אירועים פוטנציאליים המשפיעים (לרעה או לטובה) ומניח תשתית לניהול הסיכונים המזוהים במסגרת ה'תיאבון לסיכון' הקיים בארגון. זאת על מנת לספק מידה סבירה של ביטחון בהקשר של השגת היעדים של הארגון".

המסגרת לניהול סיכונים מהווה על פי COSO חלק מ"מערך הבקרה הארגוני", המוגדר:
"כתהליך המונחה ומונהג על ידי ההנהלה הבכירה בארגון, המעוצב לספק מידה סבירה של ביטחון בהקשר של השגת היעדים הארגוניים בתחומי האסטרטגיה, התפעול, הדיווח והציות".

נוסף לכך, הגדרות אלו מציבות בסיס לעקרונות יסוד שבבסיס המסגרת התפיסתית לניהול סיכונים ארגוני:

 • ניהול סיכונים ארגוני הוא תהליך רציף ומתמשך הזורם בהוויית הארגון
 • המושפע מאנשים בכל רמה במבנה הארגוני
 • המתחיל מנקודת התכנון האסטרטגית ומהיעדים הכלל-ארגוניים שהוצבו
 • המיושם לרוחב ולעומק הארגון, בכל יחידה ארגונית, וכולל תפיסה מרכזת הרואה בסיכוני היחידה הארגונית מכלול (פורטפוליו סיכונים, תיק הסיכונים היחידתי)
 • המעוצב לזיהוי אירועים, שבקרתם תשפיע על הארגון
 • המכויל למפות אירועים בהתאם ל"תאבון הסיכון" הארגוני
 • המאפשר לתכנן מראש תגובות ופעילויות להסרה או להפחתה של הסיכון, ובכך מספק מידה סבירה של ביטחון בהשגת היעדים – למנהלי היחידות ולהנהלה הבכירה

8.1.2 חיבור תורת ניהול הסיכונים לתורת הבקרה

תורת הבקרה:

 • מסגרת מארגנת לשילוב הבקרה בניהול השוטף ובפיתוח תחומי ההון האנושי בהתייחס למרכיבי הרגולציה.
 • שימוש בתבנית אחודה, "חליפת בקרה", ומיפוי עולמות התוכן של ניהול הון אנושי.

תורת המדידה והערכת ביצועים:

 • תהליך סדור ושיטתי המשלב בין אסכולת המדידה לאסכולת ההערכה.
 • סט כלים למדידת ביצועים (מול מערך התכנון הממשלתי ותכניות העבודה) מיחידות הנציבות ולרבות המשרדים.

תורת ניהול הסיכונים בהון אנושי:

 • תורת ניהול הסיכונים היא חלק אינטגרלי מתהליך הבקרה ונועדה לתמוך בהשגת היעדים ובניהול האתגרים בניהול הון אנושי בשירות המדינה.
 • התורה בנויה כתהליך עבודה סדור ושיטתי, הדומה לתפיסה המרכזית שגובשה בחשכ"ל, ומשלבת את הארגז הכלים של שתי התורות שלעיל.
 • מכילה ארגז כלים מרכזי ובו: סקר סיכונים ומפת סיכונים יחידתית, דוחות סיכונים וחשיפות, קטלוג סיכוני HR. ארגז הכלים מכוון לשפר את הניהול כמקצוע בכלל ואת תחום ניהול ההון האנושי בשירות המדינה בפרט.

8.1.3 ניהול סיכונים בהון האנושי

סקירה של הספרות העוסקת בניהול סיכונים ארגוני מצביעה על סיכונים עסקיים וארגוניים כלליים הקושרים את ניהול ההון האנושי עם ניהול סיכונים. סיכונים אלו מסווגים לקטגוריות מרכזיות שבהן פועל ניהול ההון האנושי, ושבתורן מהוות את הבסיס ליצירת קטלוג (בנק) הסיכונים בניהול ההון האנושי.

סיכונים מרכזיים בחלוקה לקטגוריות השונות:

 • אסטרטגיה - יישום אסטרטגיית הארגון באמצעות מימוש אסטרטגיית ניהול המשאב האנושי (תכניות ופרויקטים)
  • סיכון מרכזי בניהול אסטרטגי של משאבי האנוש יכול להיות בתכולתו, בישימותו ובמידת ההלימה שלו לאסטרטגיית הארגון.
  • סיכון מרכזי בניהול אסטרטגי של משאבי האנוש יכול להיות אי היכולת לבנות מבנה ארגוני תומך אסטרטגיה ולאיישו במשאבים (Resources) ברמות כישורים והתאמה מרביות.
  • סיכון מרכזי בניהול אסטרטגי של משאבי האנוש יכול להיות אי היכולת של ההנהלה לתרגם כראוי את האסטרטגיה למרחבים ומדדים תפעוליים, כך שהאסטרטגיה לא תשתקף בחלקה הנכון על שולחנו של כל עובד.  
 • תפעול - הפעלה שוטפת של הארגון (מחזור הפרט, מחזור הארגון)
  • הסיכון המרכזי יכול להיות ניהול לא נכון של התפעול של ההון האנושי בארגון, לרבות שיטות הנדסיות למדידת ביצועים, לבקרת תקינה, לניהול העבודה, להשבחת תהליכי הגיוס, למיצוי תהליכי ההכשרה וליצירת סביבה של שיפור ומצוינות.
 • שירות - תמיכה ושירות בסביבה הארגונית
  • הסיכון המרכזי יכול להיות אי יכולת המערך לזהות, לנתח ולהבין את השינויים בזמן התרחשותם, ואי יכולתו לספק את התשתיות הדרושות (ארוכות טווח וקצרות טווח) לארגון כדי להתקדם ליעדיו.
  • הסיכון המרכזי יכול להיות אי היכולת של מערך ההון האנושי לתחזק הלימה בין אסטרטגיית ניהול משאבי אנוש לאסטרטגיית הארגון.
 • הון ארגוני – הון אנושי, הון תרבותי, הון חברתי, הון הידע
  • הסיכון המרכזי בניהול משאב ההון האנושי יכול להיות ניהול לא מיטבי של מלאי הכישורים והכישרונות (Skills and Talents), כלומר ניהול שאינו בעוצמה הראויה, בעיתוי המתאים ובמיקום הנכון.
  • הסיכון המרכזי יכול להיות החמצה של מנגנוני ההדרכה וההכשרה במחזור חיי עובד כמאיצי ערך בשיפור ביצועים.
  • הסיכון המרכזי יכול להיות אי יצירה או היעדר של יכולת ויסות חכם של האקלים הארגוני במחזור חיי הארגון.
 • ציות - ציות לחקיקה, לרגולציה, לאכיפה ולפיקוח
  • הסיכון המרכזי בניהול משאבי האנוש הוא בפשטות לא להיות ברמת ציות נאותה. רמה שכזו מצריכה הבנה עמוקה וסדורה, מהירה ובהירה של כל פיסת חקיקה ותיקון, והקשה נבונה ממנה אל היישום הארגוני, אל המשאבים הכרוכים בכך ואל טווחי הזמן לביצוע. אל מול כך הארגון צריך לבחון את המשמעויות הארגונית, הכלכלית והעסקית הנובעות מציות נאמן ולבקר בתבונה את האזורים שעלולה להיווצר בהם, בעטיו של הציות, בעיה תפקודית ברמת הפרט או ברמת הארגון (למשל גיוס עובדים העונים לכללי הציות, אך שאינם ברמה תפקודית מספקת).

 

סימנייה