דילוג לתוכן

תורת הבקרה, המדידה והערכת הביצועים בהון האנושי

6.1 השתלבות הבקרה בתפיסה המארגנת של ניהול הון אנושי

אפשר להציג את מערך הבקרה כ"נשען" על שלושה יסודות:

הסעיפים הבאים מתייחסים למרכיבים אלה.

סימנייה