דילוג לתוכן

תורת הבקרה, המדידה והערכת הביצועים בהון האנושי

4.1 רקע: הנציבות ואסדרת ניהול ההון האנושי בשירות המדינה

נציבות שירות המדינה (נש"מ) מהווה גוף מטה מקצועי האחראי ומוסמך לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה. נש"מ מופקדת על ייזום, הובלה, הכוונה, הנחלה ובקרה של מערך ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, תוך הבטחת ערכיו, מצוינותו ותקינות התנהלותו. 

הנציבות אחראית מכוח החוק והחלטות הממשלה לתחומים הבאים:

 • אישור המבנה הארגוני במשרדי הממשלה וביחידות הסמך;
 • אישור התקנים והעיסוקים בשירות המדינה;
 • קביעת מסלולי הקידום לתפקידים שונים בשירות;
 • קביעת מנגנוני גיוס ומיון, קליטה ומינוי עובדים;
 • הכשרה והדרכה של עובדים לשיפור רמת השכלתם ומיומנותם המקצועית;
 • טיפול בתחום הרווחה של עובדי המדינה;
 • טיפול במשמעת ואכיפתה בשירות המדינה;
 • קידום האיכות והמצוינות בשירות המדינה;
 • קידום מעמד האישה בשירות המדינה;
 • גיבוש מדיניות תנאי שירות וטיפול בפניות עובדים;
 • מתן ייצוג הולם לקבוצות מיוחדות על-פי חוק המינויים;
 • טיפול בפרישה של עובדים לגמלאות;
 • אתיקה;
 • ניהול הסגל הבכיר;
 • ניהול מערך הקדנציות והרוטציות ועוד.

סמכויות הנציב כרגולטור בתחום ניהול ההון האנושי בשירות המדינה נקבעו בחוקים שונים הנוגעים לעובדים בשירות המדינה, בתקנות משנה, בתקשי"ר (תקנון שירות המדינה), בהודעות נציבות שירות המדינה, בהנחיות נציב ובחוזרי יחידות.

סימנייה